Építési jog konferencia – a résztvevők online építésjogi támogatást is kapnak – LEZAJLOTT KÉPZÉS

Az elektronikus építési napló vezetését előíró új szabályok, a felelős műszaki vezető foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok többszöri változása, a településfejlesztésről és településrendezésről szóló új – többek közt a településképi véleményezési eljárást bevezető – kormányrendelet, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatáskörök átalakítása, valamint egyéb jogszabályváltozások sok tekintetben alaposan felforgatják napjainkban az építőipari szakemberek munkáját. A sok új szabály közötti eligazodást, a gyakorlati alkalmazást és a buktatók elkerülését szolgálják azok az előadások, melyeket a különböző témaköröket igen alaposan ismerő szakemberek tartanak – akik egyúttal a résztvevők által feltett kérdésekre is szívesen válaszolnak a konferencián.

A konferencia különlegessége, hogy a helyszíni tájékozódás lehetősége mellett minden résztvevő hosszabb távú online segítséget is kap az Építésijiog.hu Figyelő szolgáltatáshoz való hozzáféréssel. E szolgáltatás felhasználói hírlevél formájában rendszeres értesítést kapnak az építési tevékenységet érintő jogszabályváltozásokról (e hírlevélre bárki ingyenesen feliratkozhat), továbbá az www.epitesijog.hu portál Figyelő rovatának – jelentős részben csak előfizetők számára elérhető – cikkeiből hétköznapi nyelven megfogalmazott jogszabály-értelmezést kaphatnak az éppen aktuális módosításokról és az építésügyet érintő fontos bírósági határozatokról, a Fogalomtár rovatban pedig hozzáférhetnek az építési jogi fogalmak pontos és aktuális jogszabályi meghatározásához h2 만화 다운로드. (Részletes információk: http://epitesijog.hu/elofizetes)

A konferencia résztvevői az említett szolgáltatáshoz negyed éven át férhetnek hozzá, illetve egy éves hozzáférést tartalmazó részvételre is van lehetőség.

 

Időpont: 2013. október 2., szerda, 14.00 órától

Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)

Részvételi díj:

11.500 Ft + áfa (bruttó 14.605 Ft), ami tartalmazza a jogszabály-változásokról értesítő Építésijog.hu Hírlevelet, valamint az Építésijog.hu Figyelő negyed éves előfizetését is, vagy

25.040 Ft + áfa (bruttó 31 800 Ft), ami tartalmazza a jogszabály-változásokról értesítő Építésijog.hu Hírlevelet, valamint az Építésijog.hu Figyelő egy éves előfizetését is (aki már rendelkezik egy éves előfizetéssel, annak csak a különbözetet kell kifizetnie).

Kamarai pontok:

MÉK: 1,5 pont (2013/192)

MMK: 1,5 pont (01/2013/0133)

A jelentkezési lehetőség lezárult.

 

Program:

14.00-14.15 Bevezető

14.15-15.00 Az építésügy szereplőinek feladata és felelőssége (dr biography. Jámbor Attila jogász, ügyvéd, főiskolai oktató)

Az építésügy szereplőinek feladatait és felelősségét elsődlegesen az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) és a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) határozza meg, és csak másodlagosan tud ebben a körben szabályozni maga a felek által kötött szerződés. Az előadó a hatályos rendelkezéseket foglalja össze oly módon, hogy ebből a tervezők, a felelős műszaki vezetők és a kivitelezők is megismerhessék, hogy milyen feladataik és felelősségük van. Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői feladatköre 2013. január 1-jétől változott, azonban 2013 áprilisától, majd 2013 júliusától ismét újabb jogszabály-módosítások alkalmazása szükséges 웹툰 노블레스. Lényeges és fontos tudniuk az építésügy szereplőinek, hogy a felelős műszaki vezető foglalkoztatásának, a felelős műszaki vezető nélkül végezhető tevékenységeknek, továbbá a cégként végezhető építőipari tevékenységeknek is több alkalommal változott a szabályrendszere a 2013. év során is.

15.00-15.45 Az építési napló vezetésével kapcsolatos gyakorlati problémák. Az építési naplóval kapcsolatos szabálytalanságok jogkövetkezményei. Az e-napló. (Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő)

Az építésigazgatásban az elektronikus ügyintézésre való áttérés következő eleme az e-építésinapló. 2013. október 1-től váltaná fel a papír alapú építési naplót az elektronikusan vezetett. Ennek céljai közé tartozik a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat jobb nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról elérhetőség biztosítása, a kivitelezés teljes folyamatának, a résztvevők jogosultságának hatósági ellenőrizhetősége Download the video online. A hagyományos naplóvezetés elemei kibővülnek új elemekkel: a tervnapló, hatósági napló, teljesítésigazolási napló, elektronikus alvállalkozói nyilvántartás, gyűjtőnapló, szervizkönyv, felmérési napló, valamint az elektronikus teljesítésigazolással. A gyors és előkészítetlen bevezetés azonban számos problémát felvet. Ilyenek az állam által biztosított program hiánya, tesztidőszak és képzés nélküli bevezetés, valamint a felhasználói oldalon a hardver eszközök hiánya. Léteznek azonban a piacon építési napló vezetését segítő programok, amelyek választás alapján már most is használhatók, amelyek segítik az átmenetet a kötelezően előírt e-építésinapló vezetéshez.

15.45-16.15 Kávészünet

16.15-17.00 A településrendezési eszközök alkalmazásának gyakorlata. Településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés (Kiss György Csaba településmérnök, városépítési-városgazdálkodási szakmérnök, építési jogi szakokleveles mérnök, településtervező, építésügyi igazgatási szakértő, településrendezési szakértő, településrendezési igazságügyi szakértő)

A települési önkormányzatok egyik legfontosabb feladata, hogy élhető lakókörnyezetet hozzanak létre a település lakóinak gta5 apk. A lehetőségekhez és a már kialakult településképhez igazítható változások létrehozása a településfejlesztés és a településrendezés keretein belül zajlik. A településfejlesztés és a településrendezés előírásai 2012. évi CLVII. törvény alapján, 2013.január 1-jétől jelentősen átalakultak, koncepcionális változások történtek. 2013. január 1-jétől az Étv.-ből, OTÉK-ból kikerült minden eljárási szabály, és újraszabályozták a teljes szabályrendszert. Az összes vonatkozó rendelkezés egy jogszabályba, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletbe került. Az új szabályozás gyakorlati tapasztalatait járná körül az előadása első része.

A településrendezési feladatok megvalósítását az ún 레이드콜 다운로드. sajátos jogintézmények biztosítják, amelyek között megtalálhatjuk egyebek mellett az építésjogi követelményeket, az elővásárlási jogot és a kisajátítást is. 2013. január 1-jétől ezek a településrendezési sajátos jogintézmények kiegészültek két új lehetőséggel: a településképi véleményezési eljárással és a településképi bejelentési eljárással. A településrendezési kötelezések körében a települési önkormányzat polgármestere az ún. településképi kötelezés szerinti döntést hozhat, ezzel befolyásolva az épített környezetünket. Az eladás második részében ezen új jogintézmények hatását és alkalmazását mutatja be az előadó.

17.00-17.45 Az építésügyi és építésfelügyeleti szankciórendszer 테라 리아 1.2. Az ügyfél és az építési jogosultság a jelenlegi rendszerben (dr. Jámbor Attila jogász, ügyvéd, főiskolai oktató)

Az építésügyi és építésfelügyeleti szankciórendszer 2013. január 1-jével jelentős módosításokon ment keresztül, hiszen mind az alapok (például a szabálytalan építési tevékenységek fogalma), mind a hatósági jogosítványok változtak. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a korábban élesen elválasztható hatáskörök helyett mára egyes szinteken már azonos szervként működik, és csak a hatáskörök elkülönítése maradt meg. A hatáskörök elkülönítése is csak óvatosan fogalmazható meg, mert számos szabálytalanság esetében mindkét hatóság rendelkezik hatáskörrel, ami több esetben érdekes helyzeteket eredményez Dark Chinatown. Az ügyfél kiemelten fontos az eljárásban, hiszen egyebek mellett fellebbezhet az engedély kiadása ellen, ezért abszolút nem mellékes, hogy valaki élhet-e az ügyféli jogokkal. Az ügyfél fogalmának és jogosultságainak meghatározása gyökeresen megváltozott 2013. január 1-jétől, amely a már kialakult ügyféli magatartásra, nyilatkozatokra is radikális hatást gyakorolt. Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján (amely megszüntette az építési jogosultság vizsgálatát) lehet-e más telkére, a tulajdonos beleegyezése nélkül építkezni, a rövid válasz az, hogy: nem. A kérdés megválaszolása azonban nem ennyire egyértelmű, és főleg nem teljesen megnyugtató a helyzet az ingatlantulajdonosok részére.

17.45-18.30 A szakmagyakorlási jogosultság változásai 2014 Curious Scab Season 4. január 1-jétől (Horváth György, okl. építészmérnök, szervező szakmérnök, Óbuda-Újlak Zrt. vállalkozási osztályvezető)

A építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet jelentős változtatásokat hoz. Annak ellenére, hogy egy mondatában úgy fogalmaz, hogy a rendelet nem állapít meg új jogosultságot, átírja a korábbi szakmagyakorlásra vonatkozó előírásokat. A rendeletben meghatározottak több időpontban lépnek hatályba, a legjelentősebb változásokat 2014. január 1-től vezetik be. Ezért indokolt az, hogy kellő időben ráirányítsuk a szakmagyakorló figyelmét a megváltozott előírásokra. A műszaki ellenőröknek, a felelős műszaki vezetőknek és a tervezőknek is fel kell készülniük arra, hogy a jelenlegi jogosultságukkal a jövőben milyen tevékenységet végezhetnek, illetve mire készüljenek azok, akik a közeljövőben szereznek jogosultságot battle for the immortality.

18.30-19.00 Kérdések, válaszok

[A programváltoztatás jogát a szervező fenntartja.]